ข้อมูลทั่วไปของ สภ.พระทองคำ

logoppr3new

ประวัติความเป็นมา


ปี พ.ศ. ๒๕๐๙_
ได้ประกาศจัดตั้ง สภ.ต.สระพระ ขึ้นตรงต่อสภ.อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
ได้ยกฐานะมีอำนาจการสอบสวน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ มีผู้บังคับ
บัญชา ระดับ สว. เป็น หน.สภ.ต.สระพระ อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตอำนาจพื้นที่รับผิดชอบ
อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา ตั้งเป็น กิ่ง อ.พระทองคำ จว.นครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๓๙ และได้รับการยกฐานะเป็น สภ.กิ่ง
อ.พระทองคำ จว.นครราชสีมา มีผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผกก. เป็น
หน.สภ.กิ่ง อ.พระทองคำ จว.นครราชสีมา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้ปรับฐานะ มีผู้บังคับบัญชาเป็นระดับ ผกก.

สภาพภูมิประเทศ

12202025_1688218911464815_1835929107_n

พื้นที่รับผิดชอบ 318.63 ตร.กม.

ทิศเหนือ______
ติดต่อ พื้นที่รับผิดชอบของ สภ.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ
ทิศใต้_______
ติดต่อ พื้นที่รับผิดชอบของ สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก
ติดต่อ พื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา
พื้นที่รับผิดชอบของ สภ.บ้านปรางค์  อ.คง จว.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดต่อ พื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา

สภาพทางภูมิศาสตร์

สภ.พระทองคำ จว.นครราชสีมา พื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินเค็ม เป็นพื้นที่สำหรับทำไร่ ทำนา อาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลตามธรรมชาติ เนื่องจากไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน การเกษตรกรรมต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ในช่วงฤดูแล้งมักขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูฝนเส้นทางคมนาคมจะเป็นไปด้วยความลำบาก

โฆษณา